VISION TUVELYCKAN

Båstads mest tillgängliga stadsdel

I samband med att tunneln genom Hallandsåsen färdigställdes, byggdes också den nya tågstationen med stor pendelparkering vid Tuvelyckan. Från Tuvelyckan har man tillgång till hela västkusten utmed tågbanan mellan Göteborg och Köpenhamn. Även det nära läget till E6:an ökar tillgängligheten förbesökare och pendlare. Närheten tillnatur och kommunikation gör platsen till ett attraktivt område för Båstads utveckling. Dessutom så ska Tuveleyckan ska givetvis vara atraktiv att bo och verka i. Läs mer om hur vi arbetar med Vision Tuvelyckan för att göra det till en attraktiv del av Båstad.

Balans mellan stad och land

Visionen för Tuvelyckan är att skapa en plats med balans mellan land och strand, en plats som ger dig frihet att leva ditt liv så som du vill ha det, en plats som ligger i framkant och som på ett omtänksamt sätt skapar hållbara förutsättningar för det bästa i livet.

Vi ser framför oss en blandstad där man bor, vistas under sin fritid, hittar utbud i form av etableringar som närbutik, restaurang och serviceföretag. Tuvelyckan vill var den kompletta stadsdelen som tillgodoser de behov man som boende har när man landar hemma. Tuvelyckan är den gröna trygga stadsdelen som skapar hemkänsla såväl som en stimulerande miljö i rummen mellan husen. Man kan var privat när man så önskar likväl som man kan välja att gå till en del av Tuvelyckan där man kan möta vänner eller nya bekantskaper som också bor här.

Tuvelyckan är den klimatsmarta hållbara stadsdelen där man bor med eller utan bil, man har rekreation och service inpå knuten och man kan med fördel arbeta från sin bostad och dessutom på promenadavstånd nå infrastruktur som leder till ut i världen. Tuvelyckan erbjuder bostäder för alla, boende i flerbostadshus, radhus/kedjehus eller villa med olika upplåtelseformer.

Livet mellan husen

Tuvelyckan – en modern, naturskön och innovativ bostadsoas vid Båstads nya station. Här kan du njuta av en bekväm och avkopplande livsstil i en unik miljö med en unik närhet till kommunikationer. Med närhet till Båstads nya station har du goda förbindelser till andra delar av regionen och till städer som Malmö, Köpenhamn och Göteborg. För dig som är bilburen så tar du dig snabbt ut på E6:an och därifrån har du tillgång till hela landet.

Vi strävar efter att förtäta med fokus på invånarnas gemensamma rum – rummen mellan husen. Målet är att skapa stadsrum som lockar till utevistelse och ger liv åt gaturum, stråk och gröna ytor.

Idén är att, närmast stationen och etapp 1, är karaktären mer stadsmässig, för att norrut övergå i en gradvis mer tät och låg karaktär. I ett av kvartershörnen mot Inre Kustvägen, tillåts en uppstickare som markerar entréplatsen. Tillsammans med fondbyggnaden i alléns ena ända bidrar denna byggnad till identitet och orientering inom området.

Vidare i Nordväst utgår vi från den lägre skalan, med en lätt upptrappning mot ryggraden av träd. Stadsvillor i väster angivet som 4 våningar lanserar ett koncept som vi även föreslår för stadsvillorna i område G. Ett möjligt konsensusalternativ som bygger på 4 våningar med en mindre indragen del.

I syfte att skapa ett upplevelserikt område blandas olika typer av boenden och upplåtelseformer. Vi eftersträvar variation av gestaltning, takhöjder och material. Variationen bidrar till många intryck och gör att förflyttningar i området upplevs händelserika. Det ska finnas mycket att titta på under en promenad genom området. Vi arbetar också medvetet med att definiera icke programmerade ytor i syfte att undvika otrygga platser.

Vi vill studera gatubredden till förmån för bostäder, förgårdsmark och platser för människor hellre än bilar. Skapa en småskalig gata med stadsradhus/stadsvillor och förgårdsmark. Utveckla befintliga stråk från etapp 1 som leder vidare till etapp 2 och bildar en grön promenadslinga runt hela Tuvelyckan. Det gröna stråket behöver tydliggöras i gatustrukturen med en grön gata/ allé som knyter ihop de naturliga grönområdena i båda etapperna. Gröna slingan tydliggör orienterbarheten i Tuvelyckan. Man kan hoppa på den överallt och tryggt veta att man alltid kommer tillbaka, en kvalitet för både unga och gamla. Kvarteren kopplas samman naturligt på den gåendes villkor.

Smarta lösningar

För att bli ett område i framkant krävs att vi tittar på ny teknik och smarta lösningar. Detta är något som också kommer att bidra till den känsla av frihet som vi vill att området ska präglas av. Lösningar som hjälper människor i deras vardag och hjälper till att lösa livspusslet.

Vi strävar efter att undvika stora parkeringsytor, vi möjliggör parkering under jord och planerar en mobilitetshub i gynnsamt och centralt läge. Vidare är det av stor vikt att prioritera oskyddade trafikanter och verka för mångfald när det gäller färdmedel och trafikutbud . Vi har genomgående sett över strukturen och ritat in parkering som smälter in naturligt i den halvurbana miljön som en strategi snarare än flera stora ytor med markparkering. Som det ser ut nu tillförs endast två sådana lite mer sammanhängande parkeringsytor på mark. En kombinerad parkering och vändplats till radhusen i nordöst samt en gårdsparkering i etappens sydvästra kvarter. Den sistnämnda kan mycket väl ge ett grönt intryck med träd som tuktas för att stanna vid låg höjd och utveckla utbredda kronor.

I övrigt finns fyra lägen där rationell underjordsparkering kan tillskapas. Huvudprincipen är garage under gårdarna, fria från att ligga under hus. Detta innebär i sin tur att gårdarna med fördel kan vara något upphöjda gentemot sin omgivning för att skapa den tydliga gränsen mellan kvartersmark och allmän plats. Undantaget är stadsvillorna i det sydöstra kvarteret där 17m-remsan med parkering även löper under husen men form på husen och spännvidd bör i detta fall vara fördelaktig. Ytterligare en positiv effekt av parkering under jord är att det frigör ytterligare yta för park och gröna inslag.

Infarten från Inre kustvägen till Mellanvägen ser vi som ett mobilitetstorg, med yta för cyklar (nära stationen), bilpoolsplatser på gatumark/kvartersmark och trafikrörelser till och från parkeringshuset. Gärna gym i bottenvåning på p-hus/mobilitetshub för att skapa rörelse i gatunivå. Denna yta bör utvecklas för att skapa känslan av en sammanhängande yta med en mindre påtaglig markering av körbanan över torget, dock tydlig. Här har vi, som ett av flera ställen, vävt in parkering.

En viktig del är gränssnittet mellan bostaden och den omgivande stadsmiljön. Det är mellan stad och byggnad som möten uppstår mellan de som har sin vardag i byggnaden och de som rör sig på gatan. Man ser varandra i skyltfönster, dörrar och entréer är möjligheter att överträda gränsen. Men det finns också en “interaktionszon” intill fasadlivet som är möjlig att ta i anspråk av den som bor i huset eller har ärenden dit. Genom att i detaljplanen inkludera förgårdsmark som avslutning av gaturummets golv närmast dess väggar, byggnaderna så skapas en zon av frihet, en zon för tillpassning och en zon för individuella uttryck.

Grön och skön stad

Naturen är en självklar fördel för området. Att bevara, förstärka och underlätta tillgången till är viktigt för den fortsatta utvecklingen. Rent konkret handlar det om parker på rätt ställen, gröna stråk, odlingsmöjligheter, växthus, gröna mötesplatser, rekreation och att bevara tallskogen. Även lösningar som kan förlänga utesäsongen med platser att umgås på utomhus under tak t.ex. växthus och eller orangeri liksom restauranger och caféer med uteserveringar. Gärna året om.

Tuveluckan har två naturliga parker. En i etapp 1 med de höga ekarna och promenadslinga igenom. Vidare finns naturlekplats och utegym. Den gröna slingan/stråket leder vidare till det naturliga grönområdet i etapp 2. I gränslandet mellan bostäder och grönområdet skapas en medvetet placerad park, som förädlas för att ge de boende innehåll för vistelse, lek och kultur. Den föreslagna allén blir något av karaktärsklon i gröna Tuvelyckan. Den binder ihop den flacka tomtens naturligt vertikala landskapselement i sydväst och nordöst med en nyskapad typ av vertikal grönska i alléform. Sektionens uppbyggnad främjar ett långsammare tempo i detta stråk, som komplement till Inre kustvägen, Mellanvägen och Semaforvägen. Dressinvägens förlängning får dressintempo. Parkytorna från etapp 1 kopplas på ett naturligt sätt till allén via Stinsvägen, som ju också är på de gåendes villkor.

Vi vill arbeta för att skapa närcentrum med lokalservice och matställen. Arbeta med gaturummet som en mötesplats och skapa små platser/torg i gynnsamma lägen.

Det sociala livet ska vara enkelt i Tuvelyckan. Att se sina grannar och närboende bidrar till trygghet och gemenskap. Därför strävar vi efter att vända entréer mot gatusidan. Samtidigt ska det sociala inte kännas påtvingat det behövs också mer privata zoner så att man kan välja själv hur social man vill vara just först stunden. Därmed vänder vi innergårdar och trädgårdar mot insidan. Förgårdsmark är en viktig byggsten i stadsdelen och ska utformas för skapa en tydlig men samtidigt aktiv gräns mellan det privata och det allmänna..